Rss Feed

Mô tả công việc trợ lý kiểm toán viên nội bộ

Đăng lúc: Thứ tư - 04/09/2013 23:05 - Người đăng bài viết: KienPT Đã xem: 2971 | Phản hồi: 0
* Nhiệm vụ:  
a.    Trợ lý trong việc lập các kế hoạch công tác và triển khai trình tự để kiểm toán.
b.    Thực hiện cuộc kiểm toán được giao hay phần kiểm toán theo sự định hướng của một kiểm toán viên.
c.    Triển khai hoặc trợ lý trong việc triển khai các chương trình kiểm toán.
d.    Đánh giá tính thích đáng và hiệu năng của các kiểm soát hoạt động.
e.    Trợ lý trong việc lựa chọn các trình tự kiểm toán và thực hiện các chương trình kiểm toán.
f.     Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán, tổng kết các số liệu bằng chứng đã thu thập và các kết luận đã rút ra.
g.    Thảo luận các kết quả công việc quản lý bao gồm những sai sót phát hiện được và hành động sửa chữa đã kiến nghị.
h.    Tham gia viết thành văn bản những phát hiện đã triển khai trong cuộc kiểm toán bao gồm cả những phê duyệt cần thiết.
* Nhận chỉ thị từ: Dưới sự chỉ huy kỹ thuật và hành chính của một kiểm toán viên.
* Báo cáo cho: kiểm toán viên phụ trách mình.
* Chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Nhận những công việc với hướng dẫn cụ thể về mục đích và cách thực hiện công việc như thế nào từ kiểm toán viên phụ trách mình.
 

Nguồn tin: hoidaptaichinh.net
 
Tổng Cục Thuế

CHUẨM MỰC KIỂM TOÁN 2014

CM kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng...
CM kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán
CM kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động...
CM kiểm toán số 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
CM kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên...
CM kiểm toán số 250: Xem xét tính tuân thủ pháp luật...
CM kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản...
CM kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết...
CM kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo...
CM kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có...
CM kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch...
CM kiểm toán số 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán...
CM kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm...
CM kiểm toán số 450: Đánh giá các sai sót phát hiện...
CM kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán
CM kiểm toán số 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các...
CM kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài
CM kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư...
CM kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích
CM kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán
CM kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán...
CM kiểm toán số 550: Các bên liên quan
CM kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày...
CM kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
CM kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản
CM kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán...
CM kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia
CM kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và...
CM kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý...
CM kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và...
CM kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu...
CM kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài...
CM kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài...

Web chuyên ngành