Rss Feed

bài tập kiểm toán BCTC

KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Đã xem: 1 | Phản hồi: 0)

kiểm toán

kiểm toán tài sản cố định

(Đã xem: 131 | Phản hồi: 0)

Tác phong nghề nghiệp

(Đã xem: 588 | Phản hồi: 0)

Mô tả công việc của TP.KTNB

(Đã xem: 1967 | Phản hồi: 0)

Khái niệm kiểm toán nội bộ

(Đã xem: 2911 | Phản hồi: 0)

Nâng cấp bộ phận kiểm toán nội bộ: Yếu tố quyết định thành công của DN

Vai trò và vị trí của KTNB trong DN không dừng lại ở tính kiểm soát và tính tuân thủ, mà mở rộng đến các mặt: tư vấn cho HĐQT và ban kiểm toán, ban giám đốc trong việc giám sát chung về báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đạo đức kinh doanh, quản lý tài sản, các qui định tuân thủ; tham gia công tác đào tạo cho các bộ phận và phòng, ban trong DN về các kiến thức liên quan đến kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính, các quy định tuân thủ.

(Đã xem: 805 | Phản hồi: 0)

HÀNH TRANG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ

Làm việc hay chọn nghề cũng như đi chơi vậy, bạn cần chuẩn bị hành trang cho mình trước khi bạn bắt đầu một công việc hay bắt đầu nghề mà mình đã chọn. Mỗi một nghề nghiệp sẽ đòi hỏi bạn chuẩn bị các hành trang khác nhau cho nghề đó. Ví dụ bạn chọn làm kế toán thì bạn phải chuẩn bị cho mình kiến thức về kế toán, thuế, nếu bạn chọn là kiểm toán thì bạn phải chuẩn bị cho mình kiến thức về kế toán, kiểm toán, thuế …Nói chung khi chọn nghề nào thì bạn đều phải đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức để tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm về nghề đó.

(Đã xem: 1153 | Phản hồi: 0)

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán Sau khi xem xét lại toàn bộ thông tin thu thập được bạn phải đánh giá rủi ro và khoanh vùng các rủi ro trọng yếu. Sau đó bạn phải trao đổi lại với ban giám đốc về các rủi ro này, đề xuất kiểm tra cái nào, còn việc quyết định sẽ do ban giám đốc. Bước 2 này có thể bỏ qua, nếu như bạn và ban giám đốc đã quá rõ rủi ro rồi và lúc này bạn chỉ cần lập kế hoạch kiểm toán.

(Đã xem: 2705 | Phản hồi: 0)

Bàn về mô hình kiểm toán nội bộ và thực tiễn tại Việt Nam

Kiểm toán nội bộ (KTNB) mới du nhập vào Việt Nam không lâu, nhưng đến nay số lượng kiểm toán viên nội bộ của các Tổng công ty, Tập đoàn đã gia tăng đáng kể.

(Đã xem: 1278 | Phản hồi: 0)
 
Tổng Cục Thuế

CHUẨM MỰC KIỂM TOÁN 2014

CM kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng...
CM kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán
CM kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động...
CM kiểm toán số 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
CM kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên...
CM kiểm toán số 250: Xem xét tính tuân thủ pháp luật...
CM kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản...
CM kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết...
CM kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo...
CM kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có...
CM kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch...
CM kiểm toán số 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán...
CM kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm...
CM kiểm toán số 450: Đánh giá các sai sót phát hiện...
CM kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán
CM kiểm toán số 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các...
CM kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài
CM kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư...
CM kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích
CM kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán
CM kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán...
CM kiểm toán số 550: Các bên liên quan
CM kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày...
CM kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
CM kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản
CM kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán...
CM kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia
CM kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và...
CM kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý...
CM kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và...
CM kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu...
CM kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài...
CM kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài...
CM kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài...

Web chuyên ngành