Rss Feed

Hạch toán TK TT 200

TK 111 - Tiền mặt
TK 113 - Tiền đang chuyển
TK 112 - Tiền gửi ngân hàng
TK 121 -  Chứng khoán kinh doanh
TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TK 131- Phải thu khách hàng
TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
TK 136 - Phải thu nội bộ
TK 138 - Phải thu khác
TK 141- Tạm ứng
TK 151 - Hàng mua đang đi đường
TK 152 - Nguyên liệu,vật liệu
TK 153 - Công cụ dụng cụ
TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
TK 155- Thành phẩm
TK 156 - Hàng hóa
TK 157 - Hàng gửi đi bán
TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
TK 161 - Chi sự nghiệp
TK 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
TK 211 - TSCĐ hữu hình
TK 212 - TSCĐ thuê tài chính
TK 213 - TSCĐ vô hình
TK 214 - Hao mòn TSCĐ
TK 217 - BĐS đầu tư
TK 221 - Đầu tư vào công ty con
TK 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
TK 228 - Đầu tư khác
TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
TK 242 - Chi phí trả trước
TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
TK 331 – Phải trả cho người bán
TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
TK 334 - Phải trả người lao động
TK 335 – Chi phí phải trả
TK 336 – Phải trả nội bộ
TK 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính
TK 343 – Trái phiếu phát hành
TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
TK 352 – Dự phòng phải trả
TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
TK 357 - Quỹ bình ổn giá
TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
TK 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
TK 419 – Cổ phiếu quỹ
TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TK 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp
TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ
TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
TK 611 - Mua hàng
TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
TK 627 – Chi phí sản xuất chung
TK 631 - Giá thành sản xuất
TK 632 – Giá vốn hàng bán
TK 635 – Chi phí tài chính
TK 641 - Chi phí bán hàng
TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
TK 711 - Thu nhập khác
TK 811 - Chi phí khác
TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Kế toán tài sản cố định

Đăng lúc: Thứ năm - 27/06/2013 06:59 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Minh Đã xem: 1037 | Phản hồi: 1

Xin kính chào BQT !

Doanh nghiệp tôi có một số tài sản được mua dưới hình thức chuyển nhượng.

Khi chuyển nhượng có bảng kê chi tiết các danh mục tài sản (đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ- tại thời điểm chuyển nhượng)

và Doanh nghiệp cũng đã trích khấu hao cho các Tài sản đó; cụ thể:

1- Tài sản: Có một khu nhà dùng để chăn nuôi- Trị giá :1.460.000.000.

Doanh nghiệp trích khấu hao từ Tháng 11/2011

và đến Tháng 6/2013 - khu nhà đó không sử dụng nữa và đã phá dỡ.

Vậy giá trị còn lại rất lớn (775.000.000 đ) - được xử lý như thế nào ? 

2- Có một số tài sản khi  chuyển nhượng không có tên trong danh mục tài sản được bàn giao, như sân đường nội bộ, cổng ra vào, nhà bảo vệ, hệ thống cấp nước, điện, khu công viên ,... 

Doanh nghiệp có được hạch toán thành TSCĐ không ? 

Khi cơ quan chức năng (Sở Tài chính) đánh giá lại Tài sản

thì những tài sản được đánh giá lại có được chấp nhận là tài sản cố định không ? (vì TSCĐ không có hóa đơn chứng từ khi bàn giao) 

Rất mong được sự hồi âm sớm của BQT

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Minh
Nguồn tin: Hải Dương
Hot!