Rss Feed

Hạch toán TK TT 200

TK 111 - Tiền mặt
TK 113 - Tiền đang chuyển
TK 112 - Tiền gửi ngân hàng
TK 121 -  Chứng khoán kinh doanh
TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TK 131- Phải thu khách hàng
TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
TK 136 - Phải thu nội bộ
TK 138 - Phải thu khác
TK 141- Tạm ứng
TK 151 - Hàng mua đang đi đường
TK 152 - Nguyên liệu,vật liệu
TK 153 - Công cụ dụng cụ
TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
TK 155- Thành phẩm
TK 156 - Hàng hóa
TK 157 - Hàng gửi đi bán
TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
TK 161 - Chi sự nghiệp
TK 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
TK 211 - TSCĐ hữu hình
TK 212 - TSCĐ thuê tài chính
TK 213 - TSCĐ vô hình
TK 214 - Hao mòn TSCĐ
TK 217 - BĐS đầu tư
TK 221 - Đầu tư vào công ty con
TK 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
TK 228 - Đầu tư khác
TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
TK 242 - Chi phí trả trước
TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
TK 331 – Phải trả cho người bán
TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
TK 334 - Phải trả người lao động
TK 335 – Chi phí phải trả
TK 336 – Phải trả nội bộ
TK 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính
TK 343 – Trái phiếu phát hành
TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
TK 352 – Dự phòng phải trả
TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
TK 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
TK 357 - Quỹ bình ổn giá
TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu
TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản
TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
TK 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
TK 419 – Cổ phiếu quỹ
TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TK 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
TK 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp
TK 466 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ
TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
TK 611 - Mua hàng
TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
TK 627 – Chi phí sản xuất chung
TK 631 - Giá thành sản xuất
TK 632 – Giá vốn hàng bán
TK 635 – Chi phí tài chính
TK 641 - Chi phí bán hàng
TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
TK 711 - Thu nhập khác
TK 811 - Chi phí khác
TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Đặc điểm báo cáo tài chính

(Đã xem: 316 | Phản hồi: 2)

Bộ tài chính sắp ban hàng 8 chuẩn mực kế toán mới

Theo tin từ Bộ Tài chính: Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo thông tư ban hành 8 chuẩn mực kế toán (VAS) lần 1, bao gồm: Chuẩn mực chung; VAS 02 - Hàng tồn kho; VAS 11 - Hợp đồng xây dựng; VAS 16 - Tài sản cố định hữu hình; VAS 18 - Doanh thu; VAS 21 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; VAS 23 - Chi phí đi vay; VAS 28 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh.

(Đã xem: 844 | Phản hồi: 0)

Kế toán tài sản cố định

Xin Kính chào BQT. Doanh nghiệp tôi là một DN có 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương

(Đã xem: 479 | Phản hồi: 1)

TSCD Đứng Tên Công Ty không có Hóa Đơn ?

Cty em mua 1 xe 45 chổ về để kinh doanh, mua lại của cá nhân, đã nộp thuế trước bạ, nộp hồ sơ cho Công an sang tên đổi chủ. Hiện cavet, Sổ đăng kiểm đều đứng tên cty. Nhưng không có hóa đơn vì khi mua hóa đơn lẻ phải nộp nhiều thứ thuế quá (TNCN+GTGT+môn bài => cái này em đã hỏi chi cục thuế quản lý) nên cá nhân và cty không thỏa thuận đươc.

(Đã xem: 515 | Phản hồi: 1)

Bi am kho kế toán làm thế naỳ có đúng không?

Tháng 6/2012 bên em trong kho chỉ còn có 11 cái bản lề sàn. trong khi đó kế toán xuất thành 13 cái. giá nhập 650k/ cái. Đến cuối năm mới phát hiện ra. E gọi điện hỏi bên kia thì họ không còn mặt hàng ấy nữa. Em đã làm 1 phiếu nhập kho 2 cái trước ngày xuất 13 cái kia và 1 biên bản thu mua hàng hóa không có hóa đơn của cá nhân, hợp đồng mua bản, phiếu chi và đã vào sổ sách bình thường. cuối năm quyết toán em đã loại giá vốn 2 cái kia ra để tính thuế TNDN các bác cho em hỏi em làm như vậy có ổn không? Liệu có bị thuế phạt không?

(Đã xem: 466 | Phản hồi: 1)

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Ông Nguyễn Hường (huong.nguyen287@...) làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 4 năm 6 tháng. Nay, hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ) nên ông thôi việc. Do công ty ông chỉ có dưới 10 lao động nên ông không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

(Đã xem: 752 | Phản hồi: 1)

Chế độ thai sản khi đi làm sớm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (yenubndsonduong@...) hiện là cán bộ công chức cấp xã, theo quy định mới bà Yến sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Nếu bà Yến có nguyện vọng đi làm trước 2 tháng thì có được hưởng lương của 2 tháng làm việc đó không?

(Đã xem: 465 | Phản hồi: 1)

SỔ SÁCH

AC cho em hỏi, cty e đăng ký hình thức NKC theo QD 15, cột tài khoản đối ứng của NKC e thấy mẫu là gộp chung cột, bậy giờ e tách làm 2 cột Nợ và Có riêng được k. Và cho em hỏi cty e là cty môi giới BDS cũng ít nghiệp vụ lắm thi mình sẽ in nhưng loại sổ nào. Có ai biềt công thức của từng loại sổ đó không cho em xin với. e rất cần. mail của em là: hang_271289@yahoo.com.vn Mong AC giúp đỡ dùm em

(Đã xem: 484 | Phản hồi: 1)

bctc

(Đã xem: 415 | Phản hồi: 1)
Điều chỉnh mẫu chứng từ kế toán

Điều chỉnh mẫu chứng từ kế toán

(eFinance Online) - Ngày 16/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-BTC điều chỉnh Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước.

(Đã xem: 594 | Phản hồi: 0)

Trích lập dự phòng đầu tư ‘chứng khoán’ dài hạn: Đủ hay đúng luật?

Đây là một vấn đề nóng được nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi tại buổi trao đổi giữa đại diện cơ quan quản lý thuế, do Ernst & Young Việt Nam (E&Y) tổ chức tại Hà Nội cuối tuần trước.

(Đã xem: 1199 | Phản hồi: 0)

Đối với trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo Thông tư số 228

Đối với trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo Thông tư số 228 có quy định là đối với khoản đầu tư dài hạn thì so sánh với giá trị sổ sách.

(Đã xem: 1260 | Phản hồi: 0)

Mua nợ phải thu và phương pháp hạch toán

Cùng với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

(Đã xem: 538 | Phản hồi: 0)

Ảnh hưởng của kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản hoạt động đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, DN có nhiều lựa chọn khác nhau trong việc huy động (tạo) các nguồn vốn tài

(Đã xem: 1445 | Phản hồi: 0)